Åpenhetslova

Styret i MBH har gjort seg kjent med lova, OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskap og OECD sin veileder for aktsomhetsvurderinger.

Selskapet har utarbeidd aktsomhetsvurderinger i tråd med dette som skal presenterast innan 30.06.24

Vidare har administrasjonen utarbeidd dokumenta; MBH Code of Conduct, og MBH Suppliers Code of Conduct som skal presenterast som ein del av det same arbeidet.