Konstruksjon

Så og seie alt konstruksjonsarbeid frå design til dimensjonering og utarbeidinga av arbeidsteikningar skjer i bedrifta. Det vil seie at vi sjølve tek hand om

 * Design, struktur, styrke
 * Mekanikk
 * Hydraulikk
 * Elektronikk/data
 * Systemintegrasjon

God fagleg overlapping gjer at dei enkelte fagpersonane våre normalt kommuniserer lett med kvarandre utan faglege sperrer. Dette gir i tillegg ei robustheit ut over det størrelsen på miljøet skulle tilseie.

Eit lite miljø av denne typen, med stor fagleg breidde kan vere veldig slagkraftig.
Dette kjem kundane våre til gode og gjer at vi raskt kan kome opp med nye løysingar