Kundedriven innovasjon

Vi verdset kundane våre høgt.

Gode kunderelasjonar på alle nivå gir
 * Identifisering av nye behov
 * Nye idear
 * Nye design og nye løysingar

Gode, opparbeidde personlege relasjonar samt emne og vilje til å gå inn i aktuelle behov og problem ligg ofte i botnen når nye produkt blir skapt.

Dei fleste og viktigaste kunderelasjonane blir ivareteke av dagleg leiar. Det sikrar at kundane sine ønskje og behov får stor gjennomslagskraft alt frå tilbodsstadiet, og gjer at han til tider blir vår viktigaste konstruktør.

Vi ser derfor at gode, kompetente kundar ofte kjem tilbake med nye idear og forespørslar. Det set vi stor pris på.